🌹 ખરી નકલ અને સોગંદનામા ‘‘સ્‍વ પ્રમાણિત’’ પ્રમાણિત કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ અપનાવવા બાબત...