તમારું GTU CCC નું ફોર્મ.. GTU માં પહોચ્યું કે નહી કે રીજેક્ટ થયું છે. કે સ્વીકાર્યુ તે જાણવા માટે તમારા ફોર્મ ની સ્થિતિ ચેક કરો.....

તમારું GTU CCC નું ફોર્મ.. GTU માં પહોચ્યું કે નહી કે રીજેક્ટ થયું છે. કે સ્વીકાર્યુ તે જાણવા માટે તમારા ફોર્મ ની સ્થિતિ ચેક કરો.....

CLICK HERE

Subscribe to this Blog via Email :

Ads By Google