પાટણ​ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના ફાઈનલ સીલેક્શન લીસ્ટ માટે નીચે ક્લીક કરો.

પાટણ​ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના ફાઈનલ સીલેક્શન લીસ્ટ માટે નીચે ક્લીક કરો.
▶JC-2015 Final Selection List
Click Here
▶MPHW-2015 Final Selection List
Click Here
▶FHW-2015 Final Selection List
Click Here
▶TCM-2015 Final Selection List
Click Here