રાજ્ય સરકારમાં વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સંવર્ગની તમામ જગ્‍યાઓની ભરતી પ્રક્રિયામાં રૂબરૂ મુલાકાત (ઇન્‍ટરવ્‍યુ) ની જોગવાઇ રદ કરવા બાબત

Subscribe to this Blog via Email :

Ads By Google