રેવેન્યુ તલાટી ભરતી, ૨૦૧૫ લેખિત પરીક્ષા નો સંભવિત અભ્યાસક્રમ

રેવેન્યુ તલાટી ભરતી, ૨૦૧૫ લેખિત પરીક્ષા નો સંભવિત અભ્યાસક્રમ .

સામાન્યજ્ઞાન અને બુદ્ધી કૌશાલ્ય : 35

સામન્ય વિજ્ઞાનભારતનું
બંધારણ
તાજેતરના મહત્વના રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ/બનાવો
ગુજરાતની ભૌગોલિક બાબતો તથા કુદરતી સંપતિ  ગુજરાતની ખેતી અને ઉધોગગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો -  
સાહિત્ય , કલા ધર્મસામાન્ય બૌધ્ધિક કસોટી ખેલ જગત ગુજરાતની રાજનીતિ અને અર્થવ્યવસ્થા   પંચાયતી રાજ  
મહાગુજરાત આંદોલન-
ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના અને ત્યારબાદની મહત્વની ઘટનાઓ 
વિવિધ ક્ષેત્રે દેશમાં મહિલાઓનો ફાળો
મહત્વના આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ/બનાવો.

ગુજરાતી ભાષા : 20 અને ગુજરાતી વ્યાકરણ : 15

સમાસ
છંદ
અલંકાર
સંધિ
સમાનર્થી-વિરોધી શબ્દો
શબ્દસમૂહ
કહેવતો
રુઢિપ્રયોગો
કામ્પ્રેહેન્સનવોકેબ્યુલારી

અંકગણિત : 15

નંબર સીસ્ટમલ.
સા.અ ગુ.સાઅ 
અપૂર્ણાંક 
સાદું રૂપઘનમૂળ અને વર્ગમૂળ
સરાસરી 
ઉમર આધારિત ટકાવારી
નફો-ખોટ
ઘાત અને ઘાતાંક
સમય અને કાર્ય
ભાગીદારીમય અને અંતરકામ અને મહેનતાણું
સાદું વ્યાજ અને ચક્રવૃધ્ઘીવ્યાજ
ઘનફળ અને ક્ષેત્રફળ

અંગ્રેજી વ્યાકરણ : 15

Article 
Tense
Active Passive 
Direct –Indirect Speech
Phrases Reading ComprehensionVocabulary
 PrepositionIdioms

કુલ ગુણ: 100

Subscribe to this Blog via Email :

Ads By Google