Higher Secondary Teacher Requirement Shikshan Sahayak Pasandgi Pamel Candidate list

Higher Secondary Teacher Requirement Shikshan Sahayak Pasandgi Pamel Candidate list  • રાજ્યની સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકોની પસંદગી પ્રક્રિયા અંતર્ગત નામ. હાઇકોર્ટમાં દાખલ થેયલ એસ.સી.એ.નં.૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ.નં.૧૮૯૧૭/૨૦૧૪ના તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૫ ચુકાદા અનુસાર તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ મેરીટ માર્ક યાદી પૈકી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોએ તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૫ થી ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ ૨૩.૫૯ કલાક સુધી જિલ્લા પસંદગીના વિકલ્પ જે ઉમેદવારોએ આપેલ છે તેઓ ને મેરીટ ના આધારે જીલ્લા ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે જેની દરેક ઉમેદવારો એ નોંધ લેવી.  
  • ઉમેદવારો ને ફાળવવામાં આવેલા સંબંધિત જીલ્લામાં શાળા પસંદગી અંગેનો કેમ્પ તારીખ 09-12-2015 અથવા તારીખ 10-12-2015 ના રોજ નિયત કરી, સંબંધિત જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.
  • ઉમેદવારો એ સંબંધિત જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ સમય અને સ્થળ ઉપર અસલ ગુણપત્રક / પ્રમાણ પત્રક તથા અન્ય તમામ આનુસાંગિક આધારો સાથે શાળા પસંદગી માટે અચૂક હાજર રહેવાનું રહેશે.
  • રાજ્યની સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકોની પસંદગી પ્રક્રિયા અંતર્ગત નામ. હાઇકોર્ટમાં દાખલ થેયલ એસ.સી.એ.નં.૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ.નં.૧૮૯૧૭/૨૦૧૪ના તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૫ ચુકાદા અનુસાર તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ મેરીટ માર્ક યાદી પૈકી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોએ તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૫ થી ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ ૨૩.૫૯ કલાક સુધી જિલ્લા પસંદગીના વિકલ્પ આપવાના રહેશે.
જીલ્લા ફાળવણી ની વિગતો (05-12-2015)..... Click Here To Download DEO List ........... Click Here To Download Selection List for COS (12-Oct-2015) ........... Click Here To Download Cut-off Marks (12-Oct-2015) ........... Click Here To Download 

                                                 

Subscribe to this Blog via Email :

Ads By Google