રેવન્યુ તલાટી પરિક્ષા ભાગ- ૧ રાજ્યના ૩૩ જિલ્લામાં તારીખ : 21/2/2016 એ બપોરે 12 થી 1 દરમિયાન યોજાશે

રેવન્યુ તલાટી પરિક્ષા ભાગ- ૧ રાજ્યના ૩૩ જિલ્લામાં તારીખ : 21/2/2016 એ બપોરે 12 થી  1 દરમિયાન યોજાશે

OFFICIAL NEWS : CLICK HERE


Subscribe to this Blog via Email :

Ads By Google