सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण.


 "सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण.
DOWNLOAD PDF FILE FOR CLEAN VIEW.

दरेक कर्मचारी माटे महत्वनु...(टोटल 9 पेज)" 
सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण..

पे मैट्रिकस लेवलो मां नक्की थतो पगार
नवा पे मैट्रिकस लेवलो
 जुदा -जुदा पे मैट्रिकस लेवल ना तबक्का अने त्यारपछीना इजाफा नो दर
 प्रसुुति रजा
 अर्घपगारी रजा
 पितृत्व रजा
 रजा नु रोकड़ मा रुपांतर
 दैनिक भथ्थाना सामान्य दरों
 घरभाडा भथ्थु
♻  ऊपर दर्शावेल तमाम बाबतो तेमज सातवां पगारपंच नी तमाम माहिती विस्तृतथी जोवा माटे  क्लिक हियर..